#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

کریم یاوری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی