#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی ها

محمد اکبرنیا
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی