#وقت_خداحافظی

سمت: مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی خراسان شمالی و مسئول موسسه علنی آموزشی رزمندگان اسلام خراسان شمالی