#وقت_خداحافظی

سمت: مشاور امور سیاستگذاری و توسعه وزیر

بایزید مردوخی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی