#وقت_خداحافظی

سمت: مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور

سیدرضا اکرمی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد