#وقت_خداحافظی

سمت: مشاور رئیس دفتر رییس جمهور

علی جنتی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد