#وقت_خداحافظی

سمت: مشاور فرهنگی وزیر

شیخ عبدالرحیم شهسواری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی