#وقت_خداحافظی

سمت: مشاور وزیر در امور تعاون

منوچهر یزدانی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی