#وقت_خداحافظی

سمت: مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و تحول اداری

محمدرضا کاویانی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی