#وقت_خداحافظی

سمت: مشاور وزیر و مدیر کل هماهنگی امور استانها

محمود فتاح الجنان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی