#وقت_خداحافظی

سمت: مشاور وزیر

ابوالقاسم سرحدی زاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی