#وقت_خداحافظی

سمت: مشاور و بازرس ویژه وزیر

سیدعلی اکبر طاهایی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی