#وقت_خداحافظی

سمت: معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی

محمد سلطانی فر
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی