#وقت_خداحافظی

سمت: معاونت تشریفات دفتر رئیس جمهور

بهمن حسین پور
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد