#وقت_خداحافظی

سمت: معاونت توسعه مدیریت و منابع

علی اصغر کار اندیش مروستی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی