#وقت_خداحافظی

سمت: معاونت قرآن و عترت

عبدالهادی فقهی زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی