#وقت_خداحافظی

سمت: معاون‌ مرکز حراست

مهدی کاظمی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی