#وقت_خداحافظی

سمت: معاون آموزش، پژوهش و فنآوری

برات قبادیان
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی