#وقت_خداحافظی

سمت: معاون آموزش متوسطه

علی زر افشان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی