#وقت_خداحافظی

سمت: معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

ولی الله شجاع پوریان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی