#وقت_خداحافظی

سمت: معاون اجرایی شرکت خودرو سرویس شهر

نادر روانبد
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی