#وقت_خداحافظی

سمت: معاون اقتصادی استاندار لرستان

گودرز امیری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی