#وقت_خداحافظی

سمت: معاون امنیتی استاندار خوزستان

قدرت الله دهقانی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی