#وقت_خداحافظی

سمت: معاون امور اقتصادی و بازرگانی

حسن یونس سینکی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی