#وقت_خداحافظی

سمت: معاون امور باغی

محمد علی طهماسبی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی