#وقت_خداحافظی

سمت: معاون امور برنامه ریزی و امور اقتصاد

محسن بختیار
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی