#وقت_خداحافظی

سمت: معاون امور صنایع، نماینده وزارت صمت در اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران، عضو هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا