#وقت_خداحافظی

سمت: معاون امور معادن و صنایع معدنی و نماینده وزارت صمت در اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران