#وقت_خداحافظی

سمت: معاون بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت

امیرحسین زمانی نیا
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی