#وقت_خداحافظی

سمت: معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن

عزیزالله مهدیان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی