#وقت_خداحافظی

سمت: معاون برق و انرژی

همایون حائری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی