#وقت_خداحافظی

سمت: معاون برنامه ریزی سازمان بازرسی

علی ترابی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی