#وقت_خداحافظی

سمت: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

عبدالمهدی بخشنده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی