#وقت_خداحافظی

سمت: معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۱۷

رسول منتظری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی