#وقت_خداحافظی

سمت: معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۱۹

رستم عزیزی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی