#وقت_خداحافظی

سمت: معاون تحقیقات و منابع انسانی

علی اکبر مهاجری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی