#وقت_خداحافظی

سمت: معاون توسعه بازرگانی وصنایع کشاورزی

علی اکبر مهر فرد
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی