#وقت_خداحافظی

سمت: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم

سیدابوالفضل رضوی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی