#وقت_خداحافظی

سمت: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

رمضانعلی یاوری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
علی الهیار ترکمن
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی