#وقت_خداحافظی

سمت: معاون توسعه مدیریت

ژاله فرامرزیان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مهدی راسخ
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی