#وقت_خداحافظی

سمت: معاون حقوقی و امور مجلس

یوسف نجفی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی