#وقت_خداحافظی

سمت: معاون خدمات شهري شهرداري تهران

مجتبی یزدانی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی