#وقت_خداحافظی

سمت: معاون دفتر وزارتی

مسعود کاظم زاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی