#وقت_خداحافظی

سمت: معاون سازمان بازنشستگی

ابولفضل ذولقدر
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی