#وقت_خداحافظی

سمت: معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی

محمدرحیم نوروزیان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی