#وقت_خداحافظی

سمت: معاون سیاسی

سید عباس عراقچی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
اسماعیل جبار زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مجید آخوندی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی