#وقت_خداحافظی

سمت: معاون سیما

سید مرتضی میرباقری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی