#وقت_خداحافظی

سمت: معاون صادراتی وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و نماینده وزارت صمت در اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران