#وقت_خداحافظی

سمت: معاون عمران و توسعه امور شهری

هوشنگ خندان دل
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی