#وقت_خداحافظی

سمت: معاون فضای مجازی

رضا قدیمی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد